Cikkek

Adatvédelmi nyilatkozat


1. Általános tudnivalók

A Palackáruház (Vetroimpex Bt.) tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Vetroimpex Bt. milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a Palackáruház (Vetroimpex Bt.) nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a Vetroimpex Bt. honlapjáról hiperlinkkel érhetőek el.

2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.


Amennyiben személyes adatokat bocsát a Vetroimpex Bt. rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg az Ön hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli, illetve az Ön által megrendelt termékek szolgáltatások kivitelezése céljából szükséges.

Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor információt szerezhet arról, hogy mely adatokat tárolunk és miképp történik az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás.

3. Biztonság

A Palackáruház (Vetroimpex Bt.) az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz azok védelme érdekében - tehát elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében. A Palackáruház (Vetroimpex Bt.) azon szerződéses partnerei, akik a Palackáruház (Vetroimpex Bt.) részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül – az Ön hozzájárulása, vagy jogszabályi rendelkezés alapján – hozzáférhetnek az Ön adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

SSL tanúsítvány
A Palackáruház (Vetroimpex Bt) különösen nagy figyelmet és gondot fordít a felhasználó személyes adatainak védelmében, ezért megtesz minden olyan óvintézkedést már a honlapján keresztül is, ami garanciák nyújt erre.
Az SSL tanúsítvány garantálja a gond nélküli szerver és a böngésző közötti adatátvitel bebiztosítását és megbízható a böngészők 99,9 %-a számára.
Az SSL tanúsítvány védelmezi a szerver és a böngésző közötti információáramlást. Védelmezi a személyes adatokat, belépési kódokat és sok mást, hogy védve legyenek a hackerek és minden más on-line csalóval szemben.
Az SSL ügyféltanúsítványt a GeoTrust Inc. állította ki, melynek típus: RapidSSL SHA256 CA.
A GeoTrust a világ második legnagyobb tanúsítvány kibocsátója és a legszélesebb kínálatot nyújtja. A GeoTrust 2006 óta a VeriSign csoport tagja, ám teljesen független vállalatként működik, saját root CA-val rendelkezik

4. Gyermekek személyes adatai

A Palackáruháznak (Vetroimpex Bt.) nem áll szándékában 14 éven aluli személyektől személyes adatot kérni. (Ahol szükséges, ott a megfelelő helyeken a Palackáruház (Vetroimpex Bt.) kiemelten fel fogja hívni a gyermekek figyelmét arra, hogy ne küldjenek semmilyen személyes adatot a Palackáruház (Vetroimpex Bt.) számára.) Amennyiben 14 éven aluli gyermek szülője vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat jutatott el a Palackáruháznak (Vetroimpex Bt.), akkor ezen adatok törlése érdekében a jelen használati feltételek 6. pontjában felsorolt címek alatt fordulhat a Palackáruházhoz (Vetroimpex Bt.). Ebben az esetben a gyermek adatait azonnal töröljük a nyilvántartásból.

5. "Cookie-k"

A honlap használatának megkönnyítése céljából a Palackáruház (Vetroimpex Bt.) anonim látogatásazonosítót, ún. “cookie”-kat használ. A “cookie-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Az általunk használt “cookie-k” a látogató személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja az anonim látogatásazonosítókat. A böngészőprogram beállításával azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt “cookie-kat” bármikor eltávolíthatja gépéről oly módon, hogy törli az átmeneti internet fájlokat.

(Amennyiben a böngészőprogram e funkciójáról többet szeretne megtudni, tájékozódjon a böngészőprogram Súgó menüpontjában.)


6. Az adatkezelésért felelős:
Vetroimpex Bt. (2900 Komárom, Kispatak u. 4.)

7. Tudnivalók, fogalmak
A Palackáruház (Vetroimpex Bt.) (tulajdonát képező www.palackaruhaz.hu honlapra történő belépés, és a honlap használata kapcsán az alábbi adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatást adja a honlap igénybe vevői számára:
A Vetroimpex Bt, mint adatkezelőt (a továbbiakban Adatkezelő) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információszabdságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68.§ (6) bekezdése alapján, mint Adatkezelőt NAIH-57445/2012 számon nyilvántartásba vette.

A Vetroimpex Bt., mint adatkezelő, marketing tevékenységéhez felhasználhatja az adatbázisában lévő, beleegyezésüket adó személyek adatait e-mailben, postán, sms-ben vagy telefonon.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 1992. évi LXVI. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jár el adatkezelése során.
Adatkezelő kijelenti, hogy a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 3.§-ában foglaltak kapcsán, hogy adatokat csak szolgáltatásának igénybevétele kapcsán gyűjt, egyéb forrásból – nyilvánosságra hozott adatállományból, polgárok személyi adatinak és lakcímének nyilvántartását végző szervtől - származó adatokat nem kezel.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

8. Az Adatkezelő szolgáltatása nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

9. Az Adatkezelő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, a szolgáltatás igénybevételének időpontjára időtartamára és helyre vonatkozó adatokat.
Az 8-9 pontban megjelöltek alapján az igénybe vevő adatai: e-mail cím, telefonszám, név, számlázási és szállítási cím.
8-9.pontban rögzített adatokat a Palackáruház (Vetroimpex Bt.) törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn.

10. A szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, melyek a szolgáltatás nyújtása érdekében technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A rendszer működése során technikailag elengedhetetlenül rögzítésre kerülő adatok az igénybe vevő bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként folyamatosan rögzít. Ezeket az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az igénybe vevő külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül be és kilépéskor automatikusan rögzíti.
A honlap egyes részeinek letöltésekor az Adatkezelő rendszere kisméretű adatfájlokat helyez el automatikusan az igénybe vevő számítógépén. (''cookie''), erről az igénybe vevő további értesítést nem kap, az adatfájlok a rendszer egyes funkcióinak működéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Az adatfájlokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat az igénybe vevő internetes böngészőjének útmutatója alapján. A honlapra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiből, illetve annak Internet címéről (IP) naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Adatkezelő kizárólag a honlap fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatoknak minősülhetnek.
Ezen adatokat felhasználási céljuk (rendszer működésének biztosítása illetve a statisztikai szempontból indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben) megszűnése esetén, vagy az igénybevevő kérelmére az Adatkezelő haladéktalanul megsemmisíti.
Ezen adatok azonban az Adatkezelő részéről egyéb igénybe vevői adatokkal össze nem kapcsolhatóak.
A külső szolgáltatók, közöttük a Google, a hirdetők hirdetéseit az internetes webhelyeken jelenítik meg.
A külső szolgáltatók, közöttük a Google, cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján jelenítik meg a hirdetést a felhasználónak.


11. Az Adatkezelő személyes adat kezelhet akkor is, ha az igénybevevő hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a.) az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b.) az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
Az Adatkezelő lehetővé teszi az adatkezelés teljes tartama alatt, hogy az igénybe vevő az ilyen célból való adatkezelést letiltsa, akár a címzett elektronikus hirdetésben foglalt módon, akár az áruház e-mailcímre küldött ilyen tartalmú nyilatkozatával. Az adattörlést az Adatkezelő ebben az esetben haladéktalanul végrehajtja.
Az Adatkezelő nyilvántartást (tilalmi listát) vezet azoknak az igénybe vevőknek név és lakcímadatairól, akik kérték adataiknak közvetlen üzletszerzés (direktmarketing), elektronikus hirdetés céljából kezelt adataiknak kezelésének megszüntetését. A tilalmi listán szereplő igénybe vevőktől közvetlen üzletszerzés céljából hozzájárulás nem kérhető, illetve reklámküldemény nem küldhető, kivéve ha a tilalom csak egyedileg maghatározott célra vonatkozik.
Adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az Adatkezelő a személyes adatokat csak az általa igénybe vett adatfeldolgozó részére továbbítja, Adatkezelő számára a személyes adatokat csak és kizárólag az igénybe vevő előzetes, kifejezett hozzájárulása alapján továbbít.

Az igénybe vevő jogai:

Az igénybe vevő kérheti az Adatkezelő:
a.) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b.) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak törlését
d) vagy zárolását.

a) Az igénybevevő kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az igénybevevő általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az igénybevevő személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az igénybevevőel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az igénybevevőt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Az elutasított kérelmekről az Adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

b) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

c.) A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az igénybevevő kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

d) Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az igénybevevő ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az igénybevevő jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az igénybevevőt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az igénybevevő jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az igénybevevőt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az igénybevevő jogainak megsértése esetén Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
A per elbírálása a megyei bíróság, a fővárosban a Fővárosi Bíróság (a továbbiakban: együtt: megyei bíróság) hatáskörébe tartozik. A per - az igénybevevő választása szerint - az igénybevevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.

Az adatkezelő az igénybevevő adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az igénybevevőel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az igénybevevőket megillető jogok gyakorlása kapcsán az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levelet nyilatkozatot.

Komárom, 2017. január 24.

szünnap

2018. április 21-én, szombaton

ZÁRVA TARTUNK

Ez idő alatt szünetel az árukiszállítás és a telefonos ügyfélszolgálat!

Kérnénk, kérdéseikkel e-mailen keressenek bennünket,  nyitás után sorrendben megválaszoljuk!

Köszönjük!

BELÉPÉS és KILÉPÉS

Mini kosár

 x 
A kosár üres

Kapcsolat

Vetroimpex Bt.
H-2900 Komárom, Kispatak u. 4.

Címünkön nem található üzlet!


Palackáruház telefon 
Tel.: +36.70.203 5 203

H-P: 9.00-16.00


 
Palackáruház mail 
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.